kontakty

Ametystová 5, 821 06 Bratislava

nadacia@zltakacicka.sk

+421 948 900 155

Pomôžte nám pomáhať! Darujte nám 2% vašich daní

Postup ako môžete darovať 2% dane nájdete na našom blogu aj s adresou kam môžete vyplnené vyhlásenie a potvrdenie od zamestnávateľa poslať. 

Údaje potrebné na vyplnenie vyhlásenia:

  • IČO: 52375234
  • Názov: Nadácia Žltá Kačička

Školské pomôcky

Z vašich príspevkov podporíte naše programy nákupu školských pomôcok pred deti zo špeciálnych škôl. V roku 2022 sme pre deti so špeciálnych škôl nakúpili školské a vzdelávacie pomôcky za takmer 7-tisíc eur v rámci programu Vzdelávanie bez bariér.

Podporujeme deti

V rámci našich programov podporujeme vzdelávanie detí na celom Slovensku. Okrem špeciálnych škôl podporujeme aj občianske združenia, ktoré sa napríklad zaoberajú pomocou pre deti s autizmom. V minulom roku sme takto pomohli sumou 2-tisíc eur.

Knihy a hračky

Pravidelne tiež organizujeme nefinančné zbierky. Každý rok organizujeme zbierku kníh a zbierku hračiek. Vďaka vašej podpore sa podarilo vyzbierať stovky kníh a hračiek, ktoré urobili radosť deťom na celom Slovensku. Navyše knihy a hračky dostali aj druhú šancu na život, čím sme ochránili aj našu planétu.

Vianočná pohľadnica

Minulý rok sme zorganizovali aj druhý ročník našej vianočnej súťaže „Vianočná pohľadnica s kačičkou“. V minulom roku sme takto odmenili až 6 škôl, pre ktoré sme nakúpili školské pomôcky.

Ako darovať 2%?

Pripravili sme vás prehľadný návod ako darovať 2%/3% dane a postup. Darovanie 2% dane je jednoduché a vás to nič nestojí. Vďaka vaším príspevkom môžeme financovať naše aktivity a pomáhať deťom. Bez vašej pomoci by sme nedokázali deťom pomáhať a vašu pomoc si nesmierne vážime. Pomôžte nám pomáhať aj v tomto roku!

Koľko percent môžem poukázať?

  • Som fyzická osoba a nevykonávam dobrovoľnícku činnosť, tak poukazujem podiel vo výške 2 %.
  • Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť, tak poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

Aké náležitosti musí mať potvrdenie preukazujúce dobrovoľnícku činnosť?

Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

 

Ako poukázať podiel zaplatenej dane ak si podávam daňové priznanie sám?

Ak si daňové priznanie podávam sám, tak vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). 

Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane ak podáva daňové priznanie za mňa zamestnávateľ?

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ, tak vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 

K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. Viac informácií k náležitostiam tlačiva nájdete na Finančnej správe SR...

Ako poukázať podiel zaplatenej dane ak som právnická osoba?

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Právnická osoba určí osobu na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní.

Lehoty správcu dane na vyplatenie

Po splnení zákonných podmienok prevedie správca dane podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.

Na čo môže prijímateľ financie použiť?

Financie získané z 2 % (3 %)  sa môžu použiť len na zákonom stanovený účel, a to na ochranu a podporu zdravia, prevenciu, liečbu, na resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, na podporu a rozvoj telesnej kultúry, na poskytovanie sociálnej pomoci, na zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania, na ochranu ľudských práv, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na vedu a výskum a na organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel na uvedené činnosti do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol podiel zaplatenej dane poukázaný, je povinný takýto podiel vrátiť do 90 dní správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa.

Na aké aktivity použijeme vaše darované 2%?

Bez vašej pomoci by sme iba ťažko dokázali pomáhať. Z tohtoročných príspevkov z 2% vašich daní zorganizujeme ďalší ročník pomoci pre špeciálne materské a základné školy a deťom nakúpime školské a vzdelávacie pomôcky.

V prvom ročníku programu Vzdelávanie bez bariér sme deťom odovzdali tisíce školských pomôcok, ktoré pomohli pri ich vzdelávaní. Pomažte aj vy a darujte 2% vašich daní. Ďakujeme v mene všetkých detí na Slovensku.

Pomohli sme