kontakty

Ametystová 5, 821 06 Bratislava

nadacia@zltakacicka.sk

+421 948 900 155

Ako môžete

Pomôcť utečencom z Ukrajiny?

Pomoc

Azyl

ďalšie info

Máte otázky?

Pomoc Ukrajine

Otázky a odpovede

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pomôcť utečencom z Ukrajiny. Na tejto stránke nájdete sústredené informácie z vládnych webov, neziskových organizácii a možnosti pomáhať utečencom z Ukrajiny.

Príchod na Slovensko

Hraničné priechody a hotspoty

Fungujú nonstop 3 hraničné priechody – a to vo Vyšnom Nemeckom, Ubli a vo Veľkým Slemenciach. Na železničnom hraničnom priechode Čierna nad Tisou – Čop bola zastavená osobná doprava.

Hotspoty

Vzhľadom k nárastu počtu osôb prichádzajúcich z Ukrajiny budú slúžiť na urýchlenie administratívneho procesu pod záštitou Policajného zboru a Migračného úradu MV SR, ktorý je potrebné absolvovať pre každú osobu prichádzajúcu z Ukrajiny.

Podľa potreby budú v týchto stanoch poskytovať služby aj humanitárne organizácie zamerané na poskytovanie pomoci ľuďom v tiesni pod gesciou ministerstva zdravotníctva. Hotspoty neslúžia ako ďalšie hraničné priechody.

Prvé hotspoty budú zriaďované v priebehu nedele v Uliči, Ubli, Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach.

Doklady pre vstup na Slovensko

S Ukrajinou má Slovenská republika bezvízový režim – držitelia ukrajinských biometrických pasov vízovej povinnosti nepodliehajú.

Pri kontrole cestujúcich z humanitárnych dôvodov Slovenská republika umožňuje vstup na svoje územie všetkých štátnym príslušníkom tretích krajín prichádzajúcim z Ukrajiny, a to aj tým, ktorí za bežných okolností nespĺňajú niektorú podmienku vstupu. Napríklad, ak prichádzajúca osoba nemá biometrický cestovný pas, umožní sa vstup aj na cestovný pas bez biometrie, respektíve aj na občiansky preukaz alebo vodičský preukaz. Ak nemá vôbec žiadny doklad, môže požiadať na území Slovenskej republiky o medzinárodnú ochranu.

Osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom, umožňujeme krátkodobý pobyt do 90 dní. Tieto osoby však majú možnosť pri vstupe na územie SR alebo aj neskôr požiadať o medzinárodnú ochranu a na základe už schválenej zmeny zákona o azyle a po rozhodnutí vlády SR budú môcť požiadať tiež o dočasné útočisko.

Ak im bude udelená medzinárodná ochrana (azyl alebo doplnková ochrana), prípadne dočasné útočisko, ich status sa zmení a obmedzenie 90 dní nebude platiť.

Vstup na Slovensko

Pravidelne aktualizované informácie o situácii na slovenských hraniciach nájdete na Facebooku Polície SR a Ministerstva vnútra SR.

Vo všeobecnosti môžu slovensko-ukrajinské hranice prekročiť len osoby spomenuté na webovej stránke Migračného informačného centra IOM (v ruskom jazyku).

Medzi osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku a je im povolený vstup na územie SR, patria aj osoby prichádzajúce zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas ozbrojeného konfliktu a osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo cestujú z iných humanitárnych dôvodov.

Podľa informácií Ministerstva vnútra SR (tlačová správa) je momentálne vstup umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom.

Vstup na územie Slovenskej republiky sa po individuálnom posúdení umožňuje aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas). Kontakty na hraničné priechody nájdete na webovej stránke rezortu vnútra a informáciu o čakacích dobách nájdete na sociálnej sieti Fabeooku na profile Polície alebo Ministerstva vnútra SR.

Pri príchode na Slovensko sa osoby prichádzajúce zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas ozbrojeného konfliktu nemusia registrovať na webe eHranica. Taktiež povinnosť izolácie sa nevzťahuje na osoby prichádzajúce zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas ozbrojeného konfliktu. Viac informácií ku karanténnym opatreniam nájdete na našej webovej stránke TU (v ruskom jazyku TU).

V prípade, že sa cudzincovi podarí vstúpiť na územie SR, má tri možnosti:

Možnosti pobytu na Slovensku

Pobytové poradenstvo poskytované naším centrom je limitované na pravidlá pre získavanie víz a prechodných alebo trvalých pobytov v SR.

Po vstupe na územie SR je potrebné hlásiť začiatok pobytu do 3 pracovných dní od vstupu – formulár na stiahnutie a bližšie informácie nájdete na webe ministerstva vnútra SR. Hlásenie pobytu je možné poslať na príslušné oddelenie cudzineckej polície taktiež poštou, odporúčame doporučenú poštu.

Prechodné pobyty sú na Slovensku viazané na konkrétny účel, ako je napr. zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny a podobne. Každý žiadateľ o udelenie pobytu musí zvolený účel preukázať.

Kompletný zoznam dostupných účelov a zákonom vyžadované doklady nájdete v našich infokartách (ruská verzia). Vybraní členovia rodiny môžu v nadväznosti na garanta (člena rodiny s „hlavným“ účelom pobytu) požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny

K podaniu žiadosti o prechodný/trvalý pobyt sa vyžaduje aj predloženie apostilovaného a preloženého výpisu z registra trestov. Cudzinecká polícia môže v odôvodnených prípadoch upustiť od požiadavky vyššieho overenia výpisu z registra trestov (apostily).

V súvislosti s krízovou situáciou stále platí, že ak cudzinec vstúpil na Slovensko legálne (napr. v rámci bezvízového styku) a nemá tu udelený pobyt, je oprávnený sa na Slovensku zdržiavať až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. Krízová situácia na Slovensku trvá nepretržite od marca 2020.

Dočasné útočisko

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. 

Vláda SR v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie určí začiatok, podmienky a skončenie dočasného útočiska. 

Ak chcete požiadať o poskytnutie dočasného útočiska, môžete o tom urobiť vyhlásenie: 

 • pri vstupe na Slovensko na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu,
 • po vstupe na Slovensko na oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiavate.  
 • Za maloleté deti vyhlásenie podáva zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník; maloletý musí byť prítomný pri podávaní vyhlásenia.

Po podaní vyhlásenia vám polícia:

 • zadrží cestovný doklad alebo iný doklad totožnosti a vydá vám o tom potvrdenie (doklady vám na požiadanie vrátia po ukončení konania o poskytnutie dočasného útočiska) a
 • odníme daktyloskopické odtlačky.

Ak vám v tom nebránia závažné dôvody, musíte sa do 24 hodín od podania vyhlásenia dostaviť do záchytného tábora v Humennom; policajný útvar vám vydá doklad na prepravu s platnosťou 24 hodín. Ak máte zabezpečené ubytovanie, nie ste povinný dostaviť sa do záchytného tábora.

Bude s vami vykonaný pohovor na účel zistenia, či spĺňate podmienky na poskytnutie dočasného útočiska a bude vám vydaný preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

O vašej žiadosti sa rozhodne najneskôr do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane.

Ak sa vašej žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, bude vám vydaný doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“.

Ak však počas konania opustíte územie Slovenska, požiadate o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo vám bude udelený prechodný alebo trvalý pobyt, konanie o poskytnutie dočasného útočiska bude zastavené.

Dočasné útočisko na účel zlúčenia rodiny ministerstvo poskytne

 • manželovi odídenca, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď cudzinec odišiel z krajiny pôvodu a odídenec so zlúčením vopred písomne súhlasí,
 • slobodným deťom odídenca a slobodným deťom manžela odídenca do 18 rokov ich veku,
 • iným blízkym príbuzným, ako sú uvedení v písmenách a) a b), ak žili s odídencom v spoločnej domácnosti a boli úplne alebo čiastočne odkázaní na odídenca.

Ak vám bude poskytnuté dočasné útočisko, môžete na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení.

Azyl (medzinárodná ochrana)

Žiadosť o azyl je možné podať, ak máte opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do daného štátu, alebo ak je prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd. Na ochranu pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu vám môže byť poskytnutá doplnková ochrana.

V prípade, ak vstupujete na územie Slovenskej republiky cez hraničný priechod, je príslušné na prijatie žiadosti o azyl oddelenie hraničnej polície na hraničnom priechode. Ak cestujete letecky, je to policajný útvar v tranzitnom priestore letiska (Košice, Bratislava, Poprad). Ak sa už nachádzate na území Slovenskej republiky, podať žiadosť o azyl môžete výlučne na Oddelení azylu Policajného zboru v Humennom. 

Rozhodovanie o žiadostiach o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany je v kompetencii Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.

Môžete sa obrátiť aj na mimovládne organizácie, ktoré poskytujú právne poradenstvo žiadateľom o azyl – Slovenská humanitná rada alebo Liga za ľudské práva.

ZSSK:Bezplatná doprava

Železničná spoločnosť SR zaviedla bezplatnú prepravu vo všetkých vlakoch pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Vo vlakoch s povinnými miestenkami je preprava umožnená aj bez platnej miestenky.

Viaceré samosprávne kraje poskytujú bezplatnú autobusovú dopravu.

ZSSK:Evakuačný vlak z Košíc do Bratislavy

Železničná spoločnosť Slovensko dnes oznámila, že z dôvodu nízkeho počtu ukrajinských cestujúcich od 25. 3. 2022 dočasne prerušuje jazdu mimoriadneho evakuačného vlaku Ex 30028 (Košice 2:30 – Bratislava hl. st. 7:52), ktorý ZSSK zaviedla na bezplatnú prepravu pre občanov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou. Posledná jazda vlaku bola dňa 24. 3. 2022.

V prípade zvýšenej potreby a mobility občanov Ukrajiny bude evakuačný vlak Ex 30028 opätovne zavedený.

Obyvatelia Ukrajiny môžu naďalej využiť vlaky z Čopu do Košíc, ktoré premávajú od 9. 3. 2022 bez zmeny na dennej báze:

 • mimoriadny denný vlak Os 8861 (Čop 10:35 – Košice 13:00) s kapacitou 240 miest,
 • v prípade, že nebudú vedené mimoriadne humanitárne vlaky z Českej republiky, ZSSK zavedie vlak kategórie RR 961 ZAKARPATIA (Čop 15:50 – Košice 18:13) s kapacitou rovnako 240 miest.

 

ZSSK:Mimoriadne evakuačné vlaky z Čopu

Od 9. 3. sa z Čopu zavádzajú na dennej báze dva mimoriadne vlaky:

 • mimoriadny Os 8861 (Čop 10:35 – Košice 13:00), v úseku Čierna nad Tisou – Košice nebude vlak zastavovať na zastávkach a staniciach.

V prípade, že nebudú vedené mimoriadne humanitárne vlaky z Českej republiky, bude ZSSK zavádzať v úseku Čop – Košice nasledujúci vlak:

 • RR 961 ZAKARPATIA (Čop 15:50 – Košice 18:13), tento vlak je v súčasnosti vedený len v úseku Čierna nad Tisou – Košice.

Karanténa pre COVID-19

Na osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu (z Ukrajiny), v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu, sa nevzťahujú karanténne povinnosti ustanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Nemajú teda povinnosť karantény ani registrácie na eHranica.

Vstup zo zvieratami

ŠVPS SR udelila povolenie na prijímanie zvierat, ktoré sprevádzajú utečencov z Ukrajiny

Ľudia, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, môžu prekročiť slovenské hranice na všetkých štyroch východných hraničných priechodoch aj v sprievode svojich domácich miláčikov. Slovensko od nich nevyžaduje pas, registráciu a ani očkovanie zvieraťa. Povolenie vydala Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) s cieľom pomôcť utečencom, ktorí nechcú opustiť bezbranné zvieratá odkázané na ich starostlivosť.

V súlade s usmerneniami Európskej Komisie a článkom 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a o zrušení nariadenia (ES) č. 2003 Štátna veterinárna a potravinová správa SR vo výnimočnej situácii politických nepokojov na Ukrajine povolila nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie Slovenskej republiky sprevádzajúcich utečencov, ktoré nespĺňajú podmienky platnej legislatívy.

Postup pre vstup s takýmito spoločenskými zvieratami na územie Slovenska je nasledovný:

 • Osoby (utečenci), sprevádzané takýmito spoločenskými zvieratami, sú povinné vypísať tlačivo – POVOLENIE/PERMIT/ДОЗВІЛ Надзвичайні обставини вступу до ЄС з домашніми тваринами, які супроводжують біженців з України (tlačivo nájdete v prílohe tohto článku alebo požiadajte pracovníkov Finančnej správy SR na príslušnom hraničnom priechode).
 • Tlačivo je potrebné odovzdať pracovníkom Finančnej správy SR pri vstupe na územie SR priamo na hraničnom priechode.
 • Po príchode do cieľovej destinácie v členskom štáte EÚ sú osoby, sprevádzané takýmito spoločenskými zvieratami, povinné ohlásiť miesto pobytu kompetentnej veterinárnej autorite príslušného členského štátu EÚ.

V prípade potreby je možné využiť e-mailovú adresu: pets.ua@svps.sk.

Pomoc pre utečencov

Pomôcť môžete materiálne aj finančne

Na osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu (z Ukrajiny), v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu, sa nevzťahujú karanténne povinnosti ustanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Nemajú teda povinnosť karantény ani registrácie na eHranica.

Ako môžete pomôcť

Ministerstvo vnútra zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

 • Mail: pomocpreukrajinu@minv.sk
 • Telefón: +4212/48 59 33 12

Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci (šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny a podobne) a ponuky ubytovania.

Online platforma Kto pomôže Ukrajine.

Pomoc zdravotníkov

Slovensko sa pripravuje na možný nárast vojnových utečencov z Ukrajiny. V prípade, že hraničné priechody nebudú zvládať nápor Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, do prevádzky budú uvedené HOT-SPOTy na hraničných priechodoch.

Ministerstvo zdravotníctva zriadilo špeciálnu emailovú adresu pre dobrovoľníkov dobrovolnici.ukrajina@health.gov.sk, ktorí sa v prípade potreby zapoja do práce zdravotníckych tímov v aktivovaných HOT-SPOToch.

Záujemcom, ktorí sa chcú prihlásiť do zoznamu dobrovoľníkov odporúčame, aby sa prihlásili na adrese dobrovolnici.ukrajina@health.gov.sk a uviedli:

 • meno a priezvisko
 • bydlisko
 • telefonický kontakt
 • e-mail
 • kvalifikácia/špecializácia (okrem vzdelania aj rôzne kurzy, napr. kurz prvej pomoci,…)

V prípade, že bude potrebné využiť služby dobrovoľníkov v zdravotníckych tímov, rezort zdravotníctva bude záujemcov kontaktovať a v spolupráci s ministerstvom vnútra zabezpečí ich koordinované zapojenie do humanitárnych aktivít a pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny.

Zbierky

Neďaleko našich hraníc je vojna, zomierajú vojaci ale aj civilisti. Nikto na Ukrajine nevie, čo ich v najbližšom momente čaká. Je pochopiteľné, že aj u nás cítia ľudia neistotu a majú obavy. A tiež hnev na agresora, ktorý celé toto nešťastie spustil.

Vidíme však aj prejavy súcitu s trpiacimi, solidaritu a veľkú ochotu pomôcť, každý ako vieme. Na Slovensku sa rýchlo sformovalo množstvo zbierok a iniciatív na pomoc Ukrajincom. Mnoho ľudí ponúka pomoc, posielajú peniaze na zbierky alebo sa sami aktivizujú v rôznych iniciatívach.

Toto sú niektoré zo zbierok a iniciatív na pomoc Ukrajine, ktoré môžete podporiť:

Ak chcete darovať peniaze, môžete ich poslať aj na náš transparentný účet číslo účtu: SK81 8330 0000 0000 2019 0155 (transparentný účet), BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX. Všetky takto vyzbierané prostriedky Nadácia Žltá Kačička pošle Slovenskému Červenému krížu alebo za ne zrealizujeme nákup potrebných vecí. 

Bezplatná neodkladná zubná starostlivosť

Pomocnú roku pridali aj zubní lekári po celom Slovensku. Ukrajincom ponúkajú bezplatnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zoznam zubných lekárov je možné nájsť priamo na stránke Slovenskej komory zubných lekárov.

„Slovenská komora zubných lekárov vyjadruje plnú podporu a úprimnú solidaritu ukrajinskému ľudu, kolegom a zdravotníkom na Ukrajine. Zároveň sa pripája k výzvam všetkých zodpovedných ľudí k okamžitému ukončeniu útokov voči Ukrajine. My, zubní lekári na Slovensku, pomáhame ukrajinským utečencom bezplatnou neodkladnou zdravotnou starostlivosťou,“ uviedla vo vyjadrení Slovenská komora zubných lekárov.

Bezplatná právna pomoc

Bezplatná právna pomoc

Tisíce právnikov z celého sveta zapojili do výzvy na pomoc ukrajinským utečencom pred vojnou, ktorú na ich zvrchovanom území rozpútal Vladimír Putin.

Tisíce právnikov tak ponúkli utečencom bezplatnú pomoc pri riešení ich azylovej otázky. Právnici bezplatne zabezpečenia pomoc pri vybavovaní azylu alebo prechodného povolenia na pobyt v jednotlivých krajinách.

Zoznam právnikov, ktorí sa výzvy zapojili nájdete na stránke airtable.com.

Orange spustil SMS zbierku

Slovenský mobilný operátor Orange spolu s Nadáciou Orange spustili SMS zbierku. Celý výťažok zbierky poputuje na zbierku Človek v ohrození, ktorá ju efektívne použije na zmiernenie negatívnych dôsledkov krízy na Ukrajine a pomoc jej obetiam a utečencom. Cena SMS je 1 € a môže obsahovať ľubovoľný text. Poslať ju je možné na krátke číslo 808 v sieti Orange.

Preprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu

Humanitárna pomoc na Ukrajinu bude od pondelka smerovať výhradne cez hraničný priechod Vyšné Nemecké.

Pre potreby kontroly ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebný riadne precliť na Ukrajine. V záujme finančnej správy je, aby bol humanitárny tovar Ukrajine doručený čo najskôr a čo s najhladším priebehom.

Vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam. Je však potrebné dodržiavať opatrenia, ktoré sa vzťahujú na určité tovary, ktorých vývoz podlieha zákazom alebo obmedzeniam ako napr. zbrane a strelivo, či omamné látky a prekurzory. 

V prípade, ak humanitárna pomoc je poskytnutá priamo právnickou osobou, t.j. nejde o zbierku, (napr. stroje, dopravné prostriedky alebo potraviny, resp. nápoje, ktoré daná spoločnosť vyrába), je potrebné zo strany vývozcu podať vývozné colné vyhlásenie, ktoré môže byť podané na ktorejkoľvek vnútrozemskej pobočke colného úradu. V prípade zbierok vyvážaných zo strany fyzických osôb je postačujúce predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

Colné vyhlásenie môže byť podané aj ústne, ak ide o prípady tovaru:

 • tovar neobchodnej povahy, to znamená nie je určený na komerčné účely
 • tovar obchodnej povahy za predpokladu, že tento tovar nepresahuje buď hodnotu 1.000 eur alebo čistú hmotnosť 1.000 kg

Takýmto spôsobom vie finančná správa vybaviť tovar prepravovaný napr. osobnými automobilmi s malým množstvom tovaru.

„Ak bude mať organizácia, alebo fyzická osoba problémy s podaním colného vyhlásenia, finančná správa bude nápomocná a organizácie sa na ňu môžu obrátiť prostredníctvom call centra finančnej správy, ktoré funguje na čísle 048/4317222 . Colné call centrum je na voľbe č.5 a funguje v non-stop režime,“ uviedla finančná správa SR.

Nad prepravou tovaru, ktorý má byť vyvezený na územie Ukrajiny je zo strany colných orgánov vykonávaný colný dohľad. Tovar musí byť stotožnený a skontrolovaný a k tomu je potrebné predložiť zoznam prepravovaného tovaru, ktorého predloženie je nevyhnutné na strane ukrajinských colných orgánov.

Finančná správa pripravila informatívny vzor, aby celý proces organizáciám uľahčila. Dostupný bude okrem slovenčiny, aj v angličtine a ukrajinčine.

K prestupu humanitárnej pomoci cez slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu je od 28.2.2022 (polnoci), resp. od 1.3.2022 určený hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, pracovisko nákladná doprava. Finančná správa zároveň informuje, že je vhodné, aby dopravné prostriedky, ktoré budú prepravovať humanitárnu pomoc, boli označené znakom červeného kríža.

Orange: Prima karta s kreditom a dátami zadarmo

Orange Slovensko ponúka predplatené SIM karty úplne zadarmo. Predplatená SIM karta obsahuje 10 GB dát a kredit v hodnote 2 €, ktorý môžete využiť na volania a SMS. Získať ju môžete na vybranných miestach, preukázaním sa ukrajinským osobným dokladom (pas, občiansky preukaz, povolenie na pobyt).

Kartu je možné získať v mobilných Orange staniciach na hraničných prechodoch:

 • Ubľa (Orange van)
 • Veľké Slemence
 • Vyšné Nemecké

od pondelka 28.2.2022 v akejkoľvek z predajní zo zoznamu na stránke operátora.

2 € kredit na SIM karte využijete pre SMS a volania s týmito cenami:

 • volania za 0,10 €/min. v SR a EÚ
 • SMS/MMS za 0,06 €/ks. v SR a EÚ
 • SMS do Ukrajiny za 0,1412 €/SMS
 • volania do Ukrajiny sú do 11.3.2022 zadarmo

Po 11.3.2022 budú uplatnené nasledovné ceny:

 • volania do mobilnej siete alebo pevnej linky na Ukrajine za 0,4117 €/min. v SR a EÚ
 • SMS do Ukrajiny za 0,1412 €/ks.

 

Zdravotná starostlivosť a lieky

Vojnoví utečenci z Ukrajiny majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť.

Ľudia, ktorí unikajú pred vojnou na Ukrajine a nachádzajú sa na Slovensku, sú v prípade zdravotných problémov ošetrení a dostávajú potrebnú zdravotnú starostlivosť. V prípade ohrozenia života je zdravotná starostlivosť poskytnutá okamžite a bez poplatku.

„Ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny na Slovensko a majú štatút azylanta, majú plne preplácanú zdravotnú starostlivosť ako ostatní účastníci systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Žiadatelia o azyl a žiadatelia o dočasné útočisko majú nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. To znamená, aj takú zdravotnú starostlivosť, ktorú im odporučí lekár vyšetrením. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, alebo centrálny príjem nemocnice.

„Oprávnenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti osoby preukážu preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky,“ opísal minister Lengvarský.

Zubná starostlivosť

Kontakty na zubných lekárov na Slovensku, ktorí poskytujú bezplatnú neodkladnú zubnú zdravotnú starostlivosť: skzl.sk/stomatologhelp. Stránka je v slovenskom, ukrajinskom aj anglickom jazyku. Alebo tiež na www.stomatolog.help .

Lieky

Pre občanov Ukrajiny so statusom dočasného útočiska a tranzitujúcim (teda tým, ktorí cez SR len prechádzajú):

 • neuplatňujú sa preskripčné aindikačné obmedzenia. Okrem špecialistu môže lieky predpísať aj všeobecný lekár a lekárne to budú akceptovať,
 • utečencovi s dočasným útočiskom budú vydávané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potravinybez doplatku.

Linka zdravia pre Ukrajinu

Rýchla konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná zadarmo, denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky alebo cez online-chat na čísle +421 2 21025075, web: www.ua.diagnose.me .

Linka neslúži ako linka prvej pomoci. Je určená na orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme a konzultáciu zdravotného stavu so zdravotníckym personálom. V prípade urgentného problému je potrebné volať číslo 155 alebo 112.

 

Kde je možné požiadať o dočasné útočisko?

Kontakty na veľkokapacitné centrá, kde môžu utečenci pred vojnou požiadať o dočasné útočisko:

 • Humenné - Mestská športová hala, Chemlonská 1
 • Michalovce - Mestská športová hala, Športová 31
 • Bratislava - Regrútska 4

Žiadatelia o dočasné útočisko tu vybavia všetky dokumenty na jednom mieste. V niektorých centrách sa tvoria dlhšie čakacie rady a preto treba počítač aj s čakaním v jednotlivých centrách. Vybavenie jedného žiadateľa zaberie približne 30 minút.

Kto môže požiadať?

Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pričom za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje?

 • manžel štátneho občana Ukrajiny,
 • maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
 • rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Kde ešte okrem veľkokapacitných centier môžu požiadať?

 • žiadatelia o dočasné útočisko sú z HP Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slemence prepravení na vybavenie žiadosti do veľkokapacitných centier
 • na oddelení azylu v Humennom (v prípade, ak cudzinci nedisponujú dokladmi)
 • na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície PZ (Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Žilina, Košice, Michalovce, Prešov, Ružomberok)

Všetky veľkokapacitné pracoviská pracujú nepretržite. K dispozícii budú 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Po udelení dočasného útočiska, dostanú cudzinci doklad s názvom „Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území SR“.

Pre osoby, ktoré požiadali o dočasné útočisko, je nevyhnutné, aby si ponechali Doklad o tolerovanom pobyte pre potreby ubytovateľa (uplatnenie kompenzácii nákladov).

 

Nové: Zamestnanie sa na Slovensku

Zamestnávatelia môžu poskytnúť prácu odídencom z Ukrajiny zjednodušeným procesom vďaka statusu dočasného útočiska.

Svoje pracovné ponuky môžu uverejňovať na portáli voľných pracovných miest sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje ich preklad do ukrajinského jazyka.

Podľa zákona o azyle sa osobám utekajúcim pred vojnou po požiadaní udeľuje dočasné útočisko. Na základe tohto statusu získajú doklad o tolerovanom pobyte s označením „odídenec“.

Zamestnávateľ môže v zmysle zákona o službách zamestnanosti následne odídenca zamestnať bez povolenia na zamestnanie. Nevyžaduje sa ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Obyvatelia Ukrajiny tak získajú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenskej republiky (s výnimkou štátnozamestnaneckých miest). Zamestnávatelia môžu odídencov z Ukrajiny zamestnávať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody.

V prípade, ak danej osobe bolo udelené dočasné útočisko, zamestnávateľ má povinnosť formou informačnej karty oznámiť príslušnému úradu práce údaje o zamestnaní takejto osoby, a to pri vzniku aj ukončení zamestnania.

K informačnej karte doloží aj kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Lehota tejto oznamovacej povinnosti je 7 pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo po ukončení pracovného vzťahu.

K 10. marcu 2022 eviduje rezort práce na portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk celkom 82.103 voľných pracovných miest od 6.581 zamestnávateľov. K týmto pracovným miestam majú rovnaký prístup občania SR ako aj odídenci z Ukrajiny pokiaľ spĺňajú kritériá a požiadavky na vykonávanie danej pozície, ktoré požaduje zamestnávateľ.

Štátni príslušníci Ukrajiny tvoria dlhodobo takmer 50% všetkých pracovníkov z tretích krajín. V januári 2022 ich pracovalo na Slovensku viac ako 19.300, z toho bolo viac ako 13-tisíc mužov.

Ubytovanie

Ubytovanie na Slovensko

Väčšina utečencov po vybavení cestuje ďalej na Slovensko alebo do iných krajín EÚ, časť z nich nachádza zázemie u svojich príbuzných a známych. Keďže Ukrajina vyhlásila mobilizáciu a prestala púšťať mužov vo veku 18 až 60 rokov, prichádzajú ženy, deti a starí ľudia.

Pre prípad veľkého počtu utečencov pripravil ubytovacie kapacity štát. Prihlásili sa aj samosprávy, dobrovoľníci a organizácie s ponukou ubytovania, možnosti SR sa tak postupne navyšujú. Hasičský a záchranný zbor v areáli záchrannej brigády HaZZ v Humennom postavil dočasný núdzový tábor, v ktorom sa nachádza približne 30 stanov s poľnými lôžkami, karimatkami a spacími vakmi so zabezpečeným vykurovaním a osvetlením.

K dispozícii je veľký jedálenský stan a kontajnery s hygienickým zázemím. Zabezpečená je strava. Kapacita je do 500 osôb. V prípade, že prichádzajúci cudzinci požiadajú o azyl, umiestňovaní sú momentálne v záchytnom tábore MV SR v Humennom.

Chcete ponúknuť ubytovanie?

Ministerstvo vnútra SR zriadilo e-mail, kde je možné nahlasovať ponuky ubytovania pre občanov Ukrajiny utekajúcimi pred vojnou: e-mail: uosppz@minv.sk

Návrh vlády:Príspevky za ubytovanie utečencov

Minister financií Igor Matovič dnes oznámil aj návrh chystanej pomoci pre tých, čo sa rozhodnú poskytnúť ubytovanie pre utekajúcich Ukrajincov. Návrh sa dostane už v pondelok na rokovanie vlády.

Presné pravidlá pomoci zatiaľ nie sú jasné, ale Matovič hovoril o sume 100 eur za každé ubytované dieťa a sume 200 eur za dospelú osobu.

Vláda by mala pre utečencov z Ukrajiny schváliť aj ďalšie kompenzácie. Nárokom majú napríklad na zdravotnícku starostlivosť a na Slovensku budú môcť aj poberať dávky v hmotnej núdzi. Nový zákon im umožní aj pracovať za zjednodušených podmienok.

Kto ponúka ubytovanie?

Na webovej stránke pomocpreukrajinu.sk nájdu Ukrajinci prichádzajúci na Slovensko kompletnú ponuku štátneho, súkromného a hotelového ubytovania aj s kontaktmi a počtom voľných lôžok, ktoré sú k dispozícii. Stránka funguje aj v ukrajinskom jazyku a na nový portál sa bude v priebehu dňa dať dostať aj zo stránky ua.gov.sk.

Na stránke môžu ubytovanie ponúknuť aj dobrovoľníci vo svojich domoch a bytoch. Majitelia hotelov a penziónov, ktorí sú ochotní pomôcť, zas môžu kontaktovať Zväz cestovného ruchu SR. Databáza bude priebežne aktualizovaná a dopĺňaná.

Ministerstvo dopravy zároveň vyzýva všetkých, ktorí majú svojich priateľov a známych na Ukrajine, aby túto informáciu medzi nich rozšírili. Momentálne sa pracuje aj na tom, aby link na webovú stránku pomocpreukrajinu.sk dostali prichádzajúci ľudia v uvítacej SMS správe.

„Dať celú ponuku všetkých ubytovaní pod jednu strechu vnímame ako našu prirodzenú povinnosť. Ďakujeme kolegom z vlády, že ich rezorty dokázali promptne a bezodplatne poskytnúť svoje ubytovacie kapacity. Rovnako tak som vďačný všetkým hoteliérom aj dobrovoľníkom,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Cestovanie

Odporúčanie necestovať:Ukrajina

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča občanom SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu.

Sledujte stránku www.mzv.sk

Kontakty
 • Veľvyslanectvo SR na Ukrajine: +380 674665618
 • Generálny konzulát SR v Užhorode: +380 503178719
 • Diplomatická služba MZVEZ SR: +421 2 5978 5978
 • Stála služba Ministerstvo vnútra SR: +421 2 4859 3312

Odporúčanie necestovať:Rusko (doplnené 1.3.2022)

Ministerstvo zahraničných vecí vydalo cestovateľské odporúčanie necestovať na celé územie Ruskej federácie a územie okamžite opustiť.

Rezort diplomacie zmenil stupeň odporúčania pre celú Ruskú federáciu na 3. stupeň - necestovať na celé územie Ruskej federácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - v súvislosti s prebiehajúcou vojenskou inváziou Ruskej federácie proti Ukrajine a eskaláciou aktuálnej bezpečnostnej situácie – rezort diplomacie dôrazne odporúča občanom SR necestovať do Ruskej federácie.

V súvislosti s vojenskou inváziou Ruskej federácie proti Ukrajine krajiny Európskej únie rozhodli o uzavretí európskeho vzdušného priestoru pre ruské lietadlá a letecké spoločnosti.

Vzhľadom na narastajúce obmedzenia a prerušenie leteckých spojov medzi Ruskou federáciou a Európou, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča občanom, ktorí sa nachádzajú na území Ruskej federácie, aby zvážili bezodkladné opustenie krajiny prostredníctvom existujúcich leteckých spojení (aktuálne s medzipristátím v Turecku, Spojených Arabských Emirátoch, Katare, Egypte, atď.), pozemnou autobusovou alebo vlakovou dopravou cez Estónsko a Fínsko, prípadne osobným automobilom cez Lotyšsko.

Vzhľadom na prijaté a plánované sankcie voči Ruskej federácii dochádza k obmedzeniu finančných a ďalších služieb na celom území Ruskej federácie.

Cez Estónsko alebo Fínsko

Estónsko

Existuje možnosť využiť služby estónskej dopravnej spoločnosti Luxexpress na trase Sankt Peterburg  - Tallin (cena lístka: 15 – 25 eur). Z Tallinu je možné pokračovať rovnakou autobusovou spoločnosťou Luxexpress aj do Varšavy (cena 50 - 70 eur) a následne vlakom do SR.    

Z Tallinu je možné využiť aj leteckú dopravu do Viedne spoločnosťou AirBaltic (cena letenky: od 140 eur; dostupné lety z Tallinu).

Fínsko

Cesta cez Fínsko je v súčasnosti z dôvodu platných opatrení spojených s pandémiou COVID-19 o niečo zložitejšia.

Občania tretích krajín, ktorí tranzitujú cez Fínsko do domovského štátu, môžu z humanitárnych dôvodov vstúpiť na územie Fínska, aj keď nemajú plné očkovanie uznávané EÚ (tzv. full set EU accepted vaccinations). Tieto osoby sa však musia podrobiť testu na COVID-19 priamo na fínskej štátnej hranice.

Do Fínska je možné pricestovať individuálne osobným automobilom alebo využitím služieb fínskeho autodopravcu spoločnosti Ecolines na trase Sankt Peterburg – Helsinky (cena lístka od: 26,50 eur). Následne na prepravu do SR je možné využiť letisko Helsinky.

Vyhýbajte sa konfliktom

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň odporúča občanom SR nachádzajúcim sa na území Ruskej federácie prísne dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti, sledovať bezpečnostnú situáciu, dôsledne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek a úradov a vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí a verejným zhromaždeniam.

Vzhľadom na nepredvídateľné dianie môže dôjsť k nedostupnosti komunikačných alebo dopravných služieb. Aktuálna situácia, v prípade vzniku stavu núdze, môže podstatne skomplikovať a predĺžiť dobu nevyhnutnú na poskytnutie konzulárnej asistencie zo strany zastupiteľského úradu, ako aj generálneho konzulátu.

V prípade núdze v zahraničí sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť

 • na Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Moskve (+7 9166731138),
 • Generálny konzulát v Petrohrade (+7 9219311764)
 • alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (+421 2 5978 5978).

Zároveň rezort diplomacie odporúčam slovenským občanom, aby vo vlastnom záujme využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka dostupnej na Google Play alebo na App Store. Odporúčame tiež priebežne sledovať webstránku ministerstva a veľvyslanectva v Moskve a ich sociálne siete.

Odporúčanie necestovaťBielorusko

Stupeň odporúčania: 3. stupeň – odporúčanie necestovať do určitých oblastí Bieloruska

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vzhľadom na bezpečnostnú situáciu na Ukrajine odporúča občanom SR necestovať do Gomelskej a Brestskej pohraničnej oblasti a obmedziť cestovanie na územie Bieloruska len na nevyhnutné cesty.

Bezpečnostná situácia v prihraničných oblastiach Bieloruska s Ukrajinou je nepredvídateľná a môže sa veľmi rýchlo meniť. Odporúčame slovenským občanom nachádzajúcim sa v Bielorusku nezúčastňovať sa na protestných akciách a nezdržiavať sa na miestach, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí.

Odporúčanie necestovať:Moldavsko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti rozhodnutím vlády Moldavskej republiky o vyhlásení výnimočného stavu v krajine a dočasného uzavretia vzdušného priestoru Moldavskej republiky (24. februára 2022), kvôli eskalácii napätia na území susednej Ukrajiny, odporúča občanom SR na územie Moldavskej republiky necestovať. Odporúčanie platí aj na územie regiónu Podnestersko.

Vzhľadom na to, že sa ide o územie kontrolované medzinárodne neuznávanou vládou, sú možnosti poskytnutia konzulárnej pomoci v prípade mimoriadnych udalostí na tomto území výrazne obmedzené.

Preto rezort diplomacie dôrazne odporúča občanom SR v tomto období do Podnesterska necestovať. V prípade potreby nevyhnutnej cesty zároveň odporúčame slovenským občanom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

V prípade odchodu z územia Moldavskej republiky do Rumunska odporúča Zastupiteľský úrad SR v Kišiňove využiť hraničné priechody Leușeni – Albița, resp. Giurgiulești – Galați.

Tranzit z Ukrajiny cez Moldavskú republiku a Rumunsko, ktorý trvá menej ako 24 hodín, je možný aj bez predloženia nevyhnutných dokumentov súvisiacich s pandémiou COVID-19. Počas núdzového stavu nie je porušením colných predpisov prekročenie lehoty medzinárodného tranzitu nad 8 dní, ak sa cieľové miesto nachádza na hranici s Ukrajinou.

Colná správa Moldavskej republiky môže navyše predĺžiť lehotu medzinárodného tranzitu nad limit 8 dní, podľa postupu stanoveného Colnou správou.

V prípade vážnych problémov občanov SR je možné požiadať o pomoc Zastupiteľský úrad SR v Kišiňove na telefónnom  čísle +373 22200252. V mimopracovnom čase je možné využiť aj pohotovostný kontakt +373 61072333, určený pre krízové a mimoriadne situácie. K dispozícii je taktiež Honorárny konzul Slovenskej republiky so sídlom v Kišiňove na telefónnom čísle +373 69142373.

Vidíme však aj prejavy súcitu s trpiacimi, solidaritu a veľkú ochotu pomôcť, každý ako vieme. Na Slovensku sa rýchlo sformovalo množstvo zbierok a iniciatív na pomoc Ukrajincom. Mnoho ľudí ponúka pomoc, posielajú peniaze na zbierky alebo sa sami aktivizujú v rôznych iniciatívach.

Toto sú niektoré zo zbierok a iniciatív na pomoc Ukrajine, ktoré môžete podporiť:

Ak chcete darovať peniaze, môžete ich poslať aj na náš transparentný účet číslo účtu IBAN:SK49 8330 0000 0000 5237 5234, BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX. Všetky takto vyzbierané prostriedky Nadácia Žltá Kačička pošle Slovenskému Červenému krížu.

Registrácia pred cestou

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby vo vlastnom záujme využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka dostupnej na Google Play alebo na App Store. Odporúčame tiež priebežne sledovať webstránku ministerstva a veľvyslanectva v Moskve a ich sociálne siete.

Užitočné informácie pre utečencov