kontakty

Kvetná 16, 821 07 Bratislava

nadacia@zltakacicka.sk

+421 948 900 155

ČlánkyPoradňa

Škola a konflikt. Čo s tým?

Škola – miesto, ktoré nám dáva vzdelanie, výchovu, skúsenosti, kamarátov, zážitky, nezabudnuteľné spomienky… Počas školy sa učíme rozmýšľať, logicky myslieť, začleňujeme sa do kolektívu. Učíme sa rešpektovať druhých a v neposlednom rade sa učíme zodpovednosti a režimu.

Na vyučovaní nám pani učiteľky vlievajú vedomosti, snažia sa, aby žiaci vedeli čo najviac. V školskom klube detí sa zas pani vychovávateľky snažia o čo najlepšiu výchovu a spôsoby správania.

Škola nám v podstate dáva mnoho. Učí nás ráno vstať z postele, pripraviť sa na režim, dodržiavať istý stereotyp. Okrem toho nám dáva nové možnosti, prináša nám do života nových ľudí, skúseností a situácie. Dieťa, adolescent či dospelý človek v škole zažije mnoho rôznorodých situácii. Úsmevných, náučných, ale aj tie menej príťažlivé, ba niekedy aj závažné.

Škola je priestor, kde vznikajú rôzne interakcie. Stretávajú sa v nej rôzne skupiny ľudí, ktorých prepojenie je veľmi úzke. Z toho dôvodu nastanú občas rôzne konfliktné situácie medzi jednotlivými cieľovými skupinami.

Konflikty medzi žiakmi

K najčastejším konfliktom medzi spolužiakmi zaraďujeme najmú vysmievanie, nadávanie, ignorovanie, fyzické prejavy sily (napr. fackanie, kopanie), kradnutie desiaty, školských pomôcok, nadávanie na rodinných príslušníkov či iná provokácia.

Konflikt medzi kolegami

Medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami nastávajú tri typy konfliktov. Komunikačné, medzi ktoré môžeme zaradiť najmä nedostatočnú komunikáciu, neposkytovanie informácii, nedostatok empatie, rôznorodosť názorov a neschopnosť prijať iný názor, nedostatočné aktívne načúvanie či nesúlad pováh.

Hodnotové, medzi ktoré začleňujeme najmä ľahkovážnosť a povrchnosť, rozdielne predstavy o kvalite a spôsobe vzdelávania a výchovy, vzájomný dešpekt, osobná túžba po moci, komplex menejcennosti, závisť medzi kolegami, neslušnosť či pomsta.  

Pracovné, kde patrí najmä nevôľa pomáhať, ignorovanie a nedodržiavanie pravidiel školy, odchýlky v oblasti vzdelania, rôzna miera aktivity pedagógov, autoritatívne správanie, nedbanlivosť.

Konflikt medzi rodičom a učiteľom

Interakcia medzi rodičom a učiteľom je veľmi intenzívna. Z toho dôvodu môžu nastať v školskom prostredí konfliktné situácie, ktorých jadrom je najmä ochrana dieťaťa, ktorá zahŕňa najmä rodičovský syndróm ochrany, subjektívne videnie správania dieťaťa rodičom, snaha zakrývať negatívne správanie a negatívne vlastnosti dieťaťa rodičom. Zanedbávania dieťaťa, kde sa prioritne jedná o zanedbanú výchovu, nedostatočné rodinné zázemie, ľahostajnosť zo strany rodičov, nezáujem o prospech a správanie dieťaťa, či neschopnosť prijať zodpovednosť za vlastné dieťa. Zlyhávajúca komunikácia, kam patrí najmä nezáujem a neakceptovanie výchovných a vzdelávacích výsledkov dieťaťa, zlá informovanosť, ponižovanie učiteľov pred žiakmi, neakceptovanie pohľadu na problémovú situáciu, rozdielne povahové vlastnosti, zaujatosť, neporozumenie výchovných opatrení udelených učiteľom.

Konflikt medzi riaditeľom školy a rodičom

Medzi hlavnú príčinu konfliktu medzi riaditeľom školy a rodičom patrí najmä situácia, kedy rodič nesúhlasí s rozhodnutím o výchovnom opatrení, ktoré vydá riaditeľ školy.

Konflikt medzi riaditeľom školy a zriaďovateľom

Konfliktné situácie medzi riaditeľom školy a zriaďovateľom nastávajú najmä vtedy, keď riaditeľ nadobudne pocit nerovnomerného prerozdeľovania finančných zdrojov, ak je obec zriaďovateľom viacerých škôl. Ďalším príkladom vzniku zrodu konfliktu je osobná antipatia medzi riaditeľom školy a starostom alebo primátorom, ktorá zasahuje profesionálnu rovinu. Nezriedka nastáva situácia, že mestské alebo obecné média nedostatočne informujú o úspechoch školy, a tiež, že škola býva často atakovaná kontrolnými orgánmi mesta, alebo zriaďovateľ úmyselne nevyčleňuje finančné prostriedky na potrebné stavebné úpravy školy.

Konflikt medzi riaditeľom školy a kontrolným orgánom

Hlavnou príčinou môžu byť podnety, ktoré nespokojní rodičia odosielajú na Štátnu školskú inšpekciu, kde rodičia požadujú ochranu práv svojho dieťaťa alebo ochrany právom chránených záujmov (zaujatosť učiteľa, porušovanie školského poriadku, nedostatočná kontrola záverečných prác, neinformovanosť o výsledkoch hodnotenia,…).

Konflikt medzi žiakom a učiteľom

Každý človek je iný a jedinečný. Preto i medzi žiakom a učiteľom vznikajú rôzne sporové situácie. Vyvolávajú ich najmä rozdielnosť hodnôt učiteľa a žiaka, nerešpektovanie autority učiteľa a dohodnutých pravidiel, nesúhlas s hodnotením, sociálne rozdiely, nadradenosť, osočovanie, vulgarizmy, bariéry v komunikácii, silná emotívnosť žiakov, náladovosť, neporozumenie argumentom.

Vnútorný konflikt učiteľa

Bežní ľudia prežívajú vnútorné, osobné konflikty typu napríklad boja pragmatizmu so svedomím či pohodlnosti s ambíciami. Iné to nie je ani u pedagogických zamestnancov. Dlhodobo neuspokojované potreby, strata inšpirácie pre tvorivú pedagogickú činnosť sú základom pre vznik vnútorného konfliktu pedagogického či odborného zamestnanca školy.

Konflikt medzi rodičmi žiakov v triede

V školskom prostredí sa vyskytuje ešte jedna cieľová skupina konfliktov a to rodičia žiakov v triede. Stáva sa, že rodičia chodia za svoje deti riešiť spory žiakov a následne eskaluje konflikt aj medzi nimi.

Priestor pre školskú mediáciu

Riešeniu konfliktov v školských zariadeniach ponúka pomocnú ruku aj štát. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko–organizačné pokyny) odporúča zriaďovateľom a riaditeľom škôl, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne prostredníctvom mediácie a akreditovaných mediátorov  v zmysle Zákona 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň ministerstvo odporúča, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.


Článok pripravila mediátor Andrea Violová s ktorou spolupracujeme pri tvorbe obsahu Poradne. Pre viac informácií si pozrite webovú stránku vyriesmespor.sk.

ČlánkyOdporúčamePoradňa

COVID-19: Darovanie krvi je dôležité aj počas koronavírusu

V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronávirusom COVID-19 zaznamenala Národná transfúzna služba (NTS) SR na svojich pracoviskách pokles darcovstva krvi, čo sa odrazilo na výraznom znížení zásob krvných prípravkov. 

„Zaznamenali sme pokles darcov oproti štandardu, teda stavu pred vypuknutím pandémie – v priemere o 74% za celú SR,“ informovala generálna riaditeľka Národnej transfúznej služby (NTS) SR Renáta Dundová.

„Je nevyhnutné, aby darcovstvo krvi počas obdobia koronavírusu pokračovalo, pretože pacienti potrebujú krv kontinuálne. Krv je nenahraditeľná tekutina, nedá sa vyrobiť žiadnou chemickou cestou, vieme ju získať len od dobrovoľných darcov krvi,“ apeluje minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Ako postupovať pri darovaní krvi počas pandémie ochorenia COVID-19?

Telefonicky si dohodnúť presný termín darovania krvi

 • Bratislava (Ružinov) – 0911 326 011
 • Bratislava (Kramáre) – 0902 207 576
 • Trnava – 033 593 87 74
 • Nové Zámky – 035 691 22 50
 • Martin – 0908 870 673
 • Žilina – 041 700 11 83
 • Banská Bystrica – 0908 991 461
 • Prešov – 051 701 18 25
 • Poprad – 052 712 55 65
 • Košice – 0910 833 191
 • Trenčín – 0903 659 366
 • Nitra – 0910 836 678

Dôležité upozornenie: vzhľadom na vysoký počet záujemcov o darovanie krvi je možné, že sa číslo pri pokuse naň zavolať bude javiť ako nedostupné či neexistujúce. Podľa informácií z Národnej transfúznej služby odporúčame skúsiť zavolať opäť s väčším časovým odstupom.

Okrem štandardných podmienok musí darca v tomto období spĺňať aj ďalšie kritériá, a to:

 • nevyskytovať sa za posledných 14 dní v zahraničí,
 • nebyť v ostatných 14 dňoch v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe alebo sa u tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19,
 • a tiež nemať v posledných 14 dňoch niektorý z nasledujúcich príznakov respiračného ochorenia ako suchý kašeľ, dýchavičnosť, zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť v krku, bolesti svalov, hnačku alebo zvracanie.

Klesol počet darcov

NTS SR preto okamžite konala a prostredníctvom médií vyzvala na darovanie krvi. „V uplynulom týždni prišlo na naše prevádzky 3688 darcov, čo je o 2801 darcov viac, ako týždeň pred tým,“ uviedla R. Dundová.

Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na celom území SR je až do odvolania pozastavená plánovaná zdravotná starostlivosť, v nemocniciach sú však aj naďalej akútni pacienti, ktorí potrebujú k liečbe transfúzne lieky – krv. Ide najmä o onkologických a hematologických pacientov, pacientov na traumatológii, úrazovej chirurgii, gynekológii a taktiež pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. V neposlednom rade sú to aj pacienti čakajúci na transplantáciu.

Prísnejšie podmienky

NTS SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 zaviedla prísnejšie hygienické a preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu.

Darcovia môžu prísť na odberové pracovisko iba s ochranným rúškom alebo prekrytím tváre. Povinná je dezinfekcia rúk, meranie teploty darcu a vyplnenie tzv. checklistu.

NTS SR na odberových pracoviskách zaviedla pre darcov zároveň časenky – každý darca krvi sa môže objednať na odber telefonicky na presný čas. Zámerom tohto opatrenia je minimalizovanie zvýšenej koncentráciu ľudí na jednom mieste. Objednávanie je možné od 7.00-17.00 hod. (zoznam telefónnych čísiel je na webovej stránke www.ntssr.sk). 

Časenky

„Formou časeniek budeme riadiť darcov tak, aby bol zabezpečený dostatok krvi počas celej doby pandémie, ktorá môže trvať aj niekoľko mesiacov. Apelujeme na darcov, potrebujeme vás stále, táto výzva je výzvou v núdzovom stave a je trvalá,“ povedala riaditeľka NTS SR R. Dundová.

Z dôvodu ochrany zdravia transfúzna služba zrušila aj mobilné výjazdy za darcami, ktoré predstavovali až 30% zásob krvi. NTS SR v súčasnosti darcov kontaktuje iba telefonicky – zrušila doterajšie SMS výzvy, pretože nie je možné vyhodnotiť, či sa darca nenachádza v karanténe.

Darovať krv je možné v pondelok až v piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7.00 hod do 14.00 hod s výnimkou utorka, kedy je možné prísť darovať krv až do 17.00 hod. Všetky aktuálne informácie ohľadom darovania krvi sú dostupné na webovej stránke www.ntssr.sk.

Opatrenia týkajúce sa spracovania krvi (počas pandémie COVID-19):

 • červené krvinky – 14-dňová karanténne uskladnenie v chladiacich boxoch, tzn. darca je povinný počas 14 dní po odbere oznámiť NTS SR zhoršenie svojho zdravotného stavu, krv sa následne zlikviduje
 • krvné doštičky – exspirácia 5 dní, resp. do 5 dní musia byť podané, baktérie a vírusy sa zlikvidujú tzv. patogénnou inaktiváciou
 • krvná plazma – podlieha 4-mesačnej karanténe (bez ohľadu na aktuálnu pandémiu COVID-19). NTS SR informovala, že zásob krvnej plazmy je v SR aktuálne dostatok.

Pokyny pre darcov krvi (všeobecné základné kritériá):

 • Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov.
 • Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
 • Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.
 • Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)
 • Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.
 • Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):

 • Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v minulosti.
 • Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb.
 • Pohlavného styku medzi mužmi.
 • Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov.
 • Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom.
 • Liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

Darovanie krvi nie je spôsobom otestovania sa na nosičstvo krvou prenosných chorôb! Pamätajte na to ešte predtým, než sa rozhodnete stať sa darcom krvi.

Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

V prípade, že si nie ste istí, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom.

ČlánkyOdporúčame

COVID-19: buďme zodpovední k sebe aj iným

Aj na Slovensku sa šíri nebezpečné ochorenie COVID-19. Ochorenie vo svete zabilo už niekoľko tisíc ľudí.

Dbajte aj vy na svoje zdravie, zdržujte sa doma, vyhýbajte sa v súčasnej situácii návštevám, nezdružujte sa v skupinách, nechoďte vybavovať veci na úrady a iné inštitúcie!

Buďte sami k sebe a iným ZODPOVEDNÍ! Zdravie máme každý len jedno a neohrozujme svoje okolie. Nezabudnite na hygienu – častejšie umývanie rúk, vhodné nie je ani podávanie rúk na pozdrav a v prípade ak trpíte respiračným ochorením nemali by ste chodiť von.

Ak už máte k dispozícii rúška či respirátor, je potrebné ich začať používať a nehanbiť sa za to, ide o vaše zdravie a zdravie okolia.

Chorý človek nepatrí do obchodov, nákupného centra na úrady či do banky. Nezabúdajte však, že inkubačná doba ochorenia je niekoľko dní a aj počas tejto doby, kedy sa u vás príznaky neprejavujú, ste pre okolie infekčný.

Ak to váš zamestnávateľ umožňuje, tak radšej pracujte z domu. Ak už potrebujete niečo vybaviť nezabúdajte na možnosť mnohé veci vybaviť z domu – cez internet či telefón.

Buďme ZODPOVEDNÍ a neohrozujme iných! Aktuálne informácie ohľadom nebezpečného ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 nájdete na:

 • stránke Ministerstva zdravotníctva SR – najmä aktuálne informácie, ktoré sa týkajú šírenia vírusu a prijatých opatrení,
 • stránkach Ministerstva vnútra SR – najmä informácie týkajúce sa obmedzení ako sú zatvorené podniky, obchody a obmedzenia na hraničných priechodoch,
 • na webe Ministerstva dopravy SR – nájdete obmedzenia týkajúce sa uzatvorenia letísk, obmedzenia vo vlakovej doprave a autobusovej doprave,
 • na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR – najmä informácie o šírení ochorenia, nových prípadoch a ako postupovať pri podozrení na ochorenie.

Skoré a bezpečné prečkanie budúcich náročnejších chvíli praje tím Nadácie Žltá Kačička.

Aj z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli presunúť hromadné darovania krvi. Nový termín oznámime až sa situácia na Slovensku upokojí.

Články

Alexej Fabian: malý človiečik s veľkou vierou na život

Malý Alexej Fabian má iba tri mesiace a už musí bojovať o svoj život. Drahá liečba, ktorá by mu mohla zachrániť život však na Slovensku nie je preplácaná. Pomôcť mu však môžeš aj ty!

Po narodení bol malý Alexej zdravé dieťa. Aspoň to tak vyzeralo. No po 5.týždni mu diagnostikovali genetickú chorobu SMA1 – Spinálna Muskulárna Atrofia. Stáva sa nehybný a deti so SMA1 sa zvyčajne nedožijú 2 rokov.

Trojmesačného chlapčeka z Nového Mesta nad Váhom však môže predsa len niečo zachrániť. V USA bola vyvinutá genetická liečba, ktorá môže malému Alexejovi zachrániť život. Drahú genetickú liečbu však neprepláca žiadna slovenská zdravotná poisťovňa.

Liek s názvom Zolgensma, je však najdrahšia terapia na svete – Alexej ale vie, že po ňom má až 90% šancu, že bude žiť 100% plnohodnotný život.

Alexej Fabian, otec Juraj Fabian a mama Andrea Hrušovská veria, že sa nájde dostatok dobrých ľudí, ktorí sa vďaka finančnému príspevku stanú súčasťou ich budúcnosti.

https://www.facebook.com/ShareTinyForAlexej/posts/109723063865498

Na liečbu v USA však musia rodičia získať necelé dva milióny eur. Prispieť môžeš aj ty príspevkom na transparentný účet SK02 0900 0000 0051 6626 1289. Stav účtu môžeš sledovať online priamo na stránke banky.

Prispieť však môžeš aj online priamo cez službu PayPal alebo do zbierky cez službu PayPal.

https://www.instagram.com/p/B7Gkh1Uh78i/?utm_source=ig_web_copy_link

Sleduj príbeh Alexeja Fabiana a všetky podklady, postup, príspevky, články, na špeciálne vytvorenej stránke na Facebooku a Instagram.

Články

Ďakujeme, že ste s nami…

Vážení podporovatelia,

čas v našich životoch neúprosne beží a už prešlo aj prvého pol roka fungovania Nadácie Žltá kačička. Čoskoro sú tu najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

Pre každého z nás to znamená ten nádherný a známy pocit radosti či šťastia. Zároveň to v nás vyvoláva predstavu najkrajších chvíľ strávených v kruhu rodiny.

Je predsa skvelé byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc. Je to ten najlepší dar, no nezabúdajme, že tento dar nie je samozrejmosťou pre každého.

Roman Tomša, Výkonný riaditeľ Nadácie Žltá Kačička

Čas Vianoc nás skvelo vracia späť do minulosti a to aj do detských rokov, ktorý nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja. 

Predsa len počas celého uponáhľaného roka, plného každodenných starostí je pocit bezpečia, pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom.

A práve aj preto sme sa ako mladý ľudia, z ktorých sa skladá vedenie Nadácie Žltá Kačička, snažili budovať podporu najmä rodinám s chorými deťmi a podporovanie ľudí, ktorým sa zíde pomoc.

Našim cieľom je, aby aj takýto ľudia mali v deň Vianoc väčšiu radosť zo života, aby mohli spoločne v kruhu rodiny zažívať pocit bezpečia, šťastia a radosti.

Ďakujeme hlavne Vám, našim podporovateľom a prispievateľom, či už pravidelným alebo jednorazovým za dôveru a aj s Vašou pomocou sa nám darí vytvárať vhodnú atmosféru v iných domovoch.

Uchovajme si posvätnú úctu k sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Za toto krásne a krátke obdobie sa nám podarilo uskutočniť ako začínajúcej Nadácii len zopár dobrých skutkov a to napríklad 2x hromadné darovanie krvi, osobná dobrovoľnícka pomoc pri smutných nešťastiach,

odštartovať transparentné zbierky na vytvorenie podpory pre budúce obdobia, schválenie projektov pre rozvoj okolia a ďalšie o ktorých sa dozviete postupne aj na našom blogu, Facebooku a Instagrame.

Sme radi, že počet našich priaznivcov pomaly a isto stúpa, stúpa tak aj počet našich sledovateľov na sociálnych sieťach a zároveň sme úspešní aj v podpore iných organizácií a udalostí či už ich propagáciou alebo osobnou angažovanosťou.

Sme na začiatku cesty a nedá mi poznamenať, že každý niekde začína, cesta nie je jednoduchá, ale veľmi si vážime akýkoľvek úsmev na perách, ktorý sa nám podarí vyčarovať.

Práve preto Vám, vážení podporovatelia a sledovatelia chcem v mene Nadácie Žltá Kačička poďakovať.

Želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa Vám splnili všetky Vaše priania, očakávania a predsavzatia.

Každému z Vás prajeme, aby si pod stromčekom našiel nie len jeden darček, ktorý Vás milo prekvapí a najmä poteší.

Myslime aj na to, že naša radosť a úsmev prináša potešenia ľuďom okolo nás a najmä našim najbližším.

Darujme preto v tom a budúcom roku na podporu iných ľudí nie len peniaze, ale aj úsmev, ktorý vie vyčarovať skvelý pocit na srdci a tak aj spríjemnenie niekedy smutného dňa.

Ďakujeme, s úctou

Mgr. Roman Tomša, MBA

Výkonný riaditeľ Nadácie Žltá Kačička

Články

Desiatky rodín zostali bez strechy nad hlavou a päť ľudí zomrelo

Tragédia v Prešove si vyžiadala 5 ľudských životov a desiatky rodín zostali bez strechy nad hlavou. Pomôcť môžeš aj ty.

Slovensko zasiahla ďalšia tragédia. Výbuch plynu v paneláku v Prešove si vyžiadal minimálne päť ľudských životov. Počet obetí môže ešte stúpnuť.

Nie je to ešte ani mesiac od tragickej nehody autobusu pri ktorej zomrelo 12 ľudí a dnes vyhaslo ďalších päť životov pri výbuchu plynu v bytovom dome v Prešove.

Panelák v ktorom žijú desiatky rodín je momentálne neobývateľný a poškodených je niekoľko ďalších bytových domov kde došlo k rozbitiu okien tlakovou vlnou.

Pomôcť obetiam tejto tragédie môžete aj vy. Mesto Prešov zriadilo transparentný účet na ktorý môžete posielať príspevok. Okrem toho vznikla na sociálnej sieti skupina v ktorej sa organizuje pomoc pre obyvateľov z poškodených bytov.

Oficiálny transparentný účet Mesta Prešov: SK90 7500 0000 0040 0859 1229, VS: 6122019.

https://www.facebook.com/msupresov/posts/1332605220244898

Facebooková skupina na pomoc obetiam.

Situácia je o to horšia, že tragédia zasiahla desiatky rodín v Prešove pred Vianocami. Iba o pár dní tu budú sviatky pokoja, ktoré však pre tieto rodiny nebudú jednoduché.

Každé euro pomôže. Mesto Prešov zároveň na sociálnej sieti Facebook zverejnilo informáciu, že materiálnej pomoci má momentálne dostatok.  

https://www.facebook.com/msupresov/posts/1332684220236998

V menej celej Nadácie Žltá Kačička vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodinám obetí.

Roman Tomša, správca Nadácie Žltá Kačička
Články

Zbierka: Prísť domov nemusí byť samozrejmosť

Slovensko včera zasiahla tragická dopravná nehoda autobusu pri ktorej zomrelo až 12 ľudí pričom 5 obetí bolo maloletých.

Tragická čelná zrážka autobusu a nákladného auta pri Nitre si vyžiadala až 12 obetí, pri zrážke zomrelo až päť detí. Už po zrážke bolo jasné, že ide o jeden z najtragickejších dní v slovenskej histórii.

K ďalšej tragédii prišlo však večer v súvislosti s povodňami v Revúcej. Pri záchrane psov z útulku tu tri ženy strhla voda. Všetky tri svoj boj o život s neľútostným živlom neprežila.

Potrebujú pomoc

Po nehode autobusu skončilo v nemocnici ďalších dvadsať zranených a ostáva už iba veriť, že sa počet obetí tragickej nehody nebude zvyšovať.

Pre všetky rodiny ide o veľmi ťažké obdobie. Rodiny sa budú musieť vysporiadať so stratou detí, rodičov, vnúčat či starých rodičov. Rodiny však prišli aj o živiteľov a môžu sa tak dostať do existenčných problémov.

Každé euro pomôže

Rodiny obetí by v tejto chvíli nemali byť vystavené ďalšiemu stresu a aj keď peniaze nikomu život nevrátia môžu aspoň čiastočne pomôcť zmierniť následky tragédie.

Rodinám sa rozhodla pomôcť aj poisťovňa UNIQA v ktorej mali obe autá uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Zraneným pri dopravnej nehode poskytne materiálnu pomoc vo výške 1000 EUR a rodinám pozostalých, ktorí budú mať vyššie bezprostredné finančné náklady, okamžitú pomoc vo výške 2000 EUR. Rodiny zranených a pozostalých sa poisťovňa snaží v rámci možností kontaktovať. Pre poskytnutie okamžitej finančnej pomoci sa však pozostalí môžu obrátiť na čísle  02/32600100.

Pomôcť však môžete aj cez portál ĽudiaĽuďom.sk kde je zorganizovaná zbierka na pomoc rodinám pre obete nehody. Vo výzve sa už podarilo vyzbierať viac ako 23 tisíc eur.

Slovensko zažíva jedno z najtragickejších období vo svojej samostatnej histórii. Rodinám obetí tragickej nehody autobusu pri Nitre aj rodinám obetí povodní v Revúcej vyjadrujeme v mene celej Nadácie Žltá Kačička hlbokú a úprimnú sústrasť.

Roman Tomša, správca Nadácie Žltá Kačička